Unia Europejska Pojekty

Znajdź nas na:

Language:

Image Alt

Regulamin strony internetowej

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej: https://pyramid.games/ („Strona Internetowa”). Wszelkie prawa do Strony Internetowej jak i do jej elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-718), przy Al. Kraśnickiej 35, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787951 („Pyramid Games”) lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),

Polityka Prywatności” – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny na Stronie Internetowej,

Regulamin” – oznacza niniejszy „Regulamin Strony Internetowej”,

Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej,

Zasoby Strony Internetowej” – oznaczają materiały udostępniane w ramach Strony Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności informacje, dane i opracowania dotyczące spółki Pyramid Games oraz inne materiały tematyczne związane z działalnością Pyramid Games.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, prowadzonej i administrowanej przez Pyramid Games, w ramach której zamieszczane są informacje o spółce Pyramid Games, oferowanych produktach i usługach oraz inne informacje o tematyce związanej z działalnością Pyramid Games.

Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

Cel i Zasoby Strony Internetowej

Strona Internetowa stanowi źródło informacji o Pyramid Games i jej działalności. Jej przeznaczeniem jest publikacja informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zamieszczone przez Pyramid Games w sieci Internet. Strona Internetowa stanowi również dodatkowe źródło informacji o aktualnościach, dotyczących organizacji i funkcjonowania Pyramid Games. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi jakichkolwiek osób mających związek z działalnością Pyramid Games nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Pyramid Games.

Użytkownicy znajdą również na Stronie Internetowej możliwość kontaktu z Pyramid Games.

Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Strony Internetowej

Dostęp do Strony Internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Strony Internetowej.

Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:

  • (a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  • (b) włączonej akceptacji plików Cookies i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej,
  • (c) włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows)

Pyramid Games zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Strony Internetowej na czas nieoznaczony w celu i zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony Internetowej.

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji, danych i opracowań oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Strony Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

Treści Użytkownika i licencja na treści Użytkownika

Przesyłając do Pyramid Games informacje lub materiały, Użytkownik udziela Pyramid Games nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie i modyfikowanie, a także zezwala na tworzenie prac pochodnych lub inne swobodne wykorzystanie tych informacji oraz materiałów.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pyramid Games z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do Pyramid Games, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Jednakże Pyramid Games nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) Pyramid Games uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) Pyramid Games uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) Pyramid Games zostanie zobowiązany do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do Pyramid Games w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z Polityką Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Pyramid Games jakichkolwiek danych.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Strony Internetowej oraz ich układu stanowią własność Pyramid Games lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

Pyramid Games udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej, odwoływalnej w każdym czasie licencji to wyświetlania Zasobów Strony Internetowej.

Użytkownik może drukować części Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Pyramid Games Użytkownik nie może:

  • (a) wykorzystywać Strony Internetowej (w tym jej kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Strony Internetowej w celach komercyjnych,
  • (b) modyfikować Strony Internetowej (jej części) ani włączać jej do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

Wykorzystanie materiałów i informacji (lub ich części) składających się na Zasoby Strony Internetowej, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na innych stronach internetowych oraz wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, bez wcześniejszej zgody Pyramid Games jest zabronione.

Odpowiedzialność

Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Wszystkie materiały, produkty, informacje, oprogramowanie i usługi znajdujące się na Stronie Internetowej są dostarczane na tzw. zasadzie „AS IS” i w zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie Pyramid Games nie składa w tym zakresie żadnych zapewnień ani gwarancji. Pyramid Games nie gwarantuje w jakimkolwiek zakresie, że dostęp do Strony Internetowej będzie nieprzerwany, bezpieczny ani bez błędów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyświetlanie lub pobieranie materiałów lub informacji dostępnych na Stronie Internetowej następuje na jego własne ryzyko i że Pyramid Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tego tytułu, w tym utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez prawo polskie Użytkownik zobowiązuje się zrzec oraz nie dochodzić roszczeń wobec Pyramid Games wynikających z korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości. W najszerszym dozwolonym przez prawo polskie zakresie wyłącza się odpowiedzialność Pyramid Games za jakiekolwiek szkody Użytkowników wynikłe z korzystania ze Strony Internetowej lub Zasobów Strony Internetowej, lub korzystania z jakiejkolwiek witryny lub zasobu, do których prowadzą łącza lub do których się odwołuje Strona Internetowa.

Zastrzeżenia prawne

Zasoby Strony Internetowej, w szczególności informacje o oferowanych produktach zawarte na stronach Strony Internetowej nie stanowią wiążącej oferty ani oferty elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych.

Niektóre informacje podane na Stronie Internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Pyramid Games nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

Strona Internetowe zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących produktów lub usług osób trzecich. Pyramid Games nie składa jakichkolwiek zapewnień, nie udziela gwarancji oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

Uwagi, komentarze, reklamacje

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony Internetowej można kierować pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres: Pyramid Games S.A., Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin, Polska.

Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony Internetowej.

Reklamacje dotyczące Strony Internetowej należy kierować:

  • (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
  • (b) listownie na adres: Pyramid Games S.A., Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin, Polska.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, Pyramid Games powiadomi w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

Pyramid Games zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiany są skuteczne z chwilą publikacji nowej treści Regulaminu.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.

Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

Skip to content